Text Size:   A+ A- A   •   Text Only
Find     
Site Image

Oregon Lifeline Vietnamese Application
Ủy Ban Dịch Vụ Tiện Ích Oregon (Oregon Public Utility Commission, PUC) quản lý chương trình Oregon Lifeline.  Nếu quý vị đủ điều kiện, chương trình hỗ trợ của chính phủ liên bang và tiểu bang có thể giúp giảm lên đến  $12,75 hóa đơn điện thoại bàn hoặc điện thoại không dây hoặc dịch vụ băng thông rộng của quý vị.
 
 
 
Cách Làm Đơn Đăng Ký Lifeline:
 
Sử Dụng Đơn Đăng Ký Trực Tuyến: Sử Dụng Đơn Đăng Ký In:
Nộp đơn trực tuyến nếu quý vị hoặc thành viên trong hộ gia đình của quý vị tham gia một trong các chương trình sau đây: Điền và gửi đơn đăng ký in đến văn phòng của chúng tôi với các giấy tờ hiện hành nếu quý vị hoặc thành viên trong hộ gia đình của quý vị tham gia một trong các chương trình sau đây hoặc đáp ứng các yêu cầu về thu nhập:                                                                      
  • Chương Trình Trợ Cấp Dinh Dưỡng Bổ Sung; Tem Phiếu Thực Phẩm (SNAP)
  • Thu Nhập An Toàn Bổ Sung (SSI)
  • Medicaid
  • Phúc Lợi Cựu Binh hoặc Hưu Trí Dành Cho Người Còn Sống
  • Trợ Cấp Nhà Ở của Liên Bang
    (Chương Trình Section 8)
  • Tổng thu nhập của hộ gia đình ở mức hoặc dưới 135% các quy định về mức nghèo khổ của liên bang                                                                        
 

Apply in English

Aplicar en Español

Подать заявление на русском языке

 

Contact Oregon Lifeline (RSPF)